Results 2018-19

Results 2018-19

HEARTIEST CONGRATULATIONS
Result Analysis Academic Year 2017-18 B.Pharmacy Declared on 30/06/2019
Year Name of Students (Uni. Rank) Institute Rank CGPA
Final Year B. Pharmacy Bhavsar Vaidehi Sunil 1 7.97
Patil Nishabai Suresh 2 7.85
Patil Nilima Sunil 3 7.41
Third Year B. Pharmacy Chaudhari Ruchika Sanjay (1) 1 8.56
Mahajan Mahima Mohan 2 8.18
Bharambe Dhiraj Sanjay 3 8.05
Second Year B. Pharmacy Dhake Nikita Ulhas
Jain Gunjan Avinash
1 8.52
Patil Dipti Rajendra 2 8.49
Chordiya Anjali Satish 3 8.41
First Year B. Pharmacy Lasurkar kalyani Blaraj 1 8.47
Badgujar Suvarna Arvind 2 8.36
Pawar Devyani Rajendra 3 8.17
Result Analysis Academic Year 2017-18 M.Pharmacy Declared on 14/06/2019 and 12/09/2019
Year Name of Students (Uni. Rank) Institute Rank CGPA
Second Year M. Pharmacy (Pharmaceutics) Rajput Shital Ravindra (5) 1 8.84
Gosavi Chetana Sunil 2 8.48
Salunke Gopal Ravindra 3 8.03
Second Year M. Pharmacy (Pharm. Quality Assurance) Agrawal Tanisha Neelkant (3) 1 9.17
Bari Kunal Bharat 2 9.05
Chaudhary Sayali Sanjay 3 8.88
First Year M. Pharmacy (Pharmaceutics) Nafade Dipti Pundalik (3) 1 8.46
Lohar Dhanashree Mohan (4) 2 8.23
Patil Rohini Ramesh (5) 3 8.15
First Year M. Pharmacy (Pharm. Quality Assurance) Sharma Minakshi Ramnivas (5) 1 8.81
Sonawane Jitendra Kailas 2 8.62
More Ashvini Dnyaneshwar 3 8.54